Bezzwrotne 23500 zł na rozpoczęcie działalności! Nabór w Fundacji Eudajmonia

0
351
waluta dotacja pieniądze dolary

Fundacja Eudajmonia ogłasza kolejny nabór wniosków na prowadzenie działalności gospodarczej! 

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 13.05.2022 do dnia 27.05.2022r.

Rekrutacja Etap I:  złożenie przez Kandydata formularza rekrutacyjnego

Rekrutacja Etap II: rozmowa z Doradcą zawodowym

Zapraszamy do składania wniosków!

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Kasa na start  wraz z załącznikami.

Zapraszamy do składania formularzy.

Więcej informacji na stronie:

https://www.eudajmonia.pl/index.php?p=new&idg=mg,2&id=540

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy również do kontaktu:

Biuro Fundacji Eudajmonia ul. Borówkowa 5A, 59-100 Polkowice tel: 076 – 753 91 39

Kierownik projektu: Marta Sokołowska, m.sokolowska@eudajmonia.pl  tel. 609 742 183

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest tworzenie nowych i  trwałych  miejsc pracy poprzez zatrudnienie min. 90% z 28 osób  26 osób z niepełnosprawnością od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia – biernych zawodowo, bezrobotnych  i zamieszkujących  teren województwa  dolnośląskiego. W efekcie projektu zostanie utworzonych  26 miejsc pracy w ramach udzielonych  EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej  oraz 26 osób otrzyma  bezzwrotne środki na podjęcie działalności.

Dla kogo?

Jeśli jest osobą z niepełnosprawnością pozostającą bez zatrudnienia mieszkającą w województwie dolnośląskim czyli:

  • bezrobotną lub bierną zawodowo
  • powyżej 30 roku życia
  • lub  osobą z niepełnosprawnością w szczególnej sytuacji  na rynku pracy tj.:
  • osobą 50+
  • długotrwale bezrobotną
  • osobą z niskimi kwalifikacjami

Skontaktuj się z nami!

W ramach projektu oferujemy:

– szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

– przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 23 050,00 zł

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma minimalnie 26 uczestników projektu. Jednorazowe wsparcie finansowe przyznawane będzie wyłącznie w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050,00 zł.

Z uwagi na pandemię i konieczność przeciwdziałania kryzysowi społeczno–gospodarczemu, wywołanemu COVID, projekt zakłada, że wszyscy uczestnicy projektu, którzy utracili zatrudnienie po 01 marca 2020 roku, otrzymają środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów dostępu i  pozytywnej oceny  wniosku o pozyskanie dotacji.)

– przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w wysokości śr.  2000 zł miesięcznie (od 6 do 12 miesięcy)

Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się również o wsparcie pomostowe w wysokości  śr. 2000 zł/miesięcznie na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia biznesu.

Pozdrawiam
Zespół Fundacji Eudajmonia
Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w jednostce jest Fundacja Eudajmonia. Dokładne informacje dotyczące zasad
przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie fundacji
pod adresem:  Klauzula o Przetwarzaniu Danych Osobowych Fundacji Eudajmonia