Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym

0
298

Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem, miejscem wypoczynku i pracy. Powinniśmy więc stwarzać im bezpieczne warunki pracy i zabawy oraz wyjaśniać, na jakie niebezpieczeństwa są narażone i jak ich unikać.

Powiększająca się świadomość rolników w zakresie bezpieczeństwa pracy i życia na wsi widocznie wpływa na zmniejszenie ilości wypadków w gospodarstwach rolnych. Najmłodsi nie zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń, dlatego dorośli powinni rozmawiać z nimi o niebezpieczeństwach czekających  na nich w gospodarstwie rolnym.

Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

 1. OBSŁUGA CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN ROLNICZYCH, W TYM SPRZĘGANIE ORAZ AGREGOWANIE.
 • Zabronione jest powierzanie dzieciom kierowania ciągnikami rolniczymi.
 • Dzieciom nie wolno powierzać obsługiwania maszyn rolniczych – szczególnie kombajnów, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana oraz kopaczek do roślin okopowych.
 • Niedozwolone jest przebywanie dzieci w strefie pracy maszyn i pojazdów rolniczych.
 • Nie wolno angażować dzieci do pomocy przy sprzęganiu oraz dopuszczać do ich przebywania pomiędzy ciągnikiem a sprzęganą maszyną.
 • Niebezpieczne dla dzieci są prace związane z obsługą maszyn stacjonarnych znajdujących się w gospodarstwie, zwłaszcza takich jak: sieczkarnie, śrutowniki, gniotowniki, mieszalniki, rozdrabniacze, dmuchawy, przenośniki ślimakowe i taśmowe.
 • Niedopuszczalne jest przebywanie osób na pomostach załadunkowych siewników i sadzarek do ziemniaków w trakcie pracy tych maszyn.
 • Dzieci nie powinny obsługiwać ładowaczy i podnośników.
 1. PRACE ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM I OBRÓBKĄ DREWNA.
 • Dzieciom nie wolno uczestniczyć w przerzynaniu drewna pilarką tarczową, (tzw. krajzegą lub cyrkularką) – jedną z najniebezpieczniejszych maszyn w gospodarstwie.
 • Nie wolno powierzać dzieciom prac z użyciem pilarek łańcuchowych.
 • Dzieci nie mogą wykonywać prac związanych ze ścinaniem drzew, ściąganiem drzew zawieszonych, załadunkiem i rozładunkiem drewna.
 • Dzieci należy wykluczyć z udziału w czynnościach pomocniczych, związanych ze ścinką i rąbaniem drewna.

III. OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH.

 • Obsługa zwierząt o dużej masie ciała, jak bydło, trzoda chlewna, szczególnie samców rozpłodowych, a także samic karmiących, powinna być dokonywana przez doświadczone i zdrowe dorosłe osoby, najlepiej przez silnych mężczyzn.
 • Do czynności niebezpiecznych dla najmłodszych należą: załadunek i rozładunek zwierząt, a także prace przy uboju i rozbiorze zwierząt.
 1. SPAWANIE ELEKTRYCZNE I GAZOWE.

Do prac wzbronionych dzieciom należy spawanie elektryczne i gazowe oraz pomoc przy tych pracach.

 1. PRACE Z WYKORZYSTANIEM SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, NAWOZÓW MINERALNYCH I ROZPUSZCZALNIKÓW.

Należy chronić dzieci przed dostępem do substancji chemicznych stosowanych w gospodarstwie, w tym przede wszystkim do substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego).

Nie wolno powierzać dzieciom prac z użyciem rozpuszczalników organicznych, ani narażać ich na kontakt z tymi substancjami.

 1. PRACE GROŻĄCE CIĘŻKIMI POPARZENIAMI I POŻAREM.

Dzieci nie wolno angażować do rozpalania i obsługi pieców centralnego ogrzewania.

VII. PRACE W ZAMKNIĘTYCH ZBIORNIKACH.

Prace w silosach i zamkniętych zbiornikach, a także opróżnianie zbiorników szamb, wywóz gnojówki i gnojowicy, to czynności szczególnie niebezpieczne – nigdy nie powinny uczestniczyć w nich dzieci.

VIII. PRACE NA WYSOKOŚCI.

Wszelkie prace na wysokości, np. na pomostach, drabinach, drzewach, dachach, powinny być wzbronione dzieciom z uwagi na zagrożenie upadkiem.

 1. PRACE W WYKOPACH ZIEMNYCH.

Dzieciom nie należy powierzać kopania rowów i dołów oraz wykonywania jakichkolwiek czynności w wykopach.

 1. PRACE W SZKODLIWYCH WARUNKACH, W TYM W HAŁASIE I ZAPYLENIU.

Dzieci nie mogą przebywać w środowisku o dużym natężeniu hałasu, niedostatecznym oświetleniu, w pomieszczeniach zapylonych pyłami pochodzenia roślinnego oraz wykonywać czynności narażających je na kontakt z chorobotwórczymi czynnikami biologicznymi (bakteriami, roztoczami, pasożytami zwierzęcymi, grzybami).

 1. PRACE OBCIĄŻAJĄCE UKŁAD KOSTNO-STAWOWY, W TYM DŹWIGANIE I PRZENOSZENIE.
 • Dzieci nie powinny wykonywać prac wymuszających długotrwałe przyjmowanie nienaturalnej pozycji ciała.
 • Dzieci nie powinny uczestniczyć w czynnościach związanych z dźwiganiem i ręcznym przenoszeniem ciężkich przedmiotów.

Pamiętajmy, że osoby dorosłe odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje szereg działań mających na celu uświadomienie najmłodszym jak ważne są zagadnienia bezpieczeństwa. Zachęcamy Państwa do podnoszenia wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym poprzez udział w działaniach prewencyjnych Kasy i prosimy, by motywowali Państwo również Wasze pociechy do udziału w poniższych inicjatywach skierowanych do najmłodszych.

Anna Mościcka
PT KRUS w Wołowie

Źródło:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/przyczyny-i-okolicznosci-wypadkow/wykaz-czynnosci-szczegolnie-niebezpiecznych-zwiazanych-z-prowadzeniem-gospodarstwa-rolnego-ktorych-nie-wolno-powierzac-dzieciom-ponizej-16-lat/