Do okienka w Wydziale Komunikacji i Transportu z bilecikiem

0
465
www.pixabay.com

Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że z dniem 1 marca 2021 r. ulegnie zmianie tryb obsługi Klientów, zamierzających dokonać czynności administracyjnych związanych z pojazdami. Wraz z końcem lutego nie będzie możliwości wcześniejszego umówienia wizyty w sprawie rejestracji, odbioru dowodu rejestracyjnego, czy też dokonania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym. Oznacza to, że Klienci obsługiwani będą według kolejności, tj. numerów biletów pobranych w holu urzędu. Liczba biletów będzie dostosowywana do czasu pracy wydziału. Bilety wydawane będą od godz. 8.00, a jeden pobrany bilet będzie upoważniał do załatwienia przy okienku jednej sprawy.

W pierwszym tygodniu marca równolegle do osób, które pobrały bilet, obsługiwani będą klienci zapisani na wizytę w lutym.

Obowiązek rejestracji w opisanych niżej terminach dotyczy pojazdów sprowadzonych z zagranicy i oczywiście pojazdów nowych. W przypadku pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski należy zadbać, aby w określonym terminie powiadomić właściwego starostę o nabyciu pojazdu. Ten sam obowiązek dotyczy czynności zbycia pojazdu.

Zgłoszenia nabycia / zbycia pojazdu można dokonać, pozostawiając wniosek (należy podkreślić w nagłówku „zawiadamiam o nabyciu” lub „zawiadamiam o zbyciu”) wraz z kopią dokumentu zakupu / sprzedaży w skrzynce podawczej znajdującej się w urzędzie lub przesyłając dokumenty pocztą elektroniczną na adres: komunikacja@powiatwolowski.pl

Zgłoszenie nabycia nie wyklucza możliwości przerejestrowania pojazdu.

Link do wniosku

(http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_nowego.pdf)

Terminy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pojazdy zakupione / zbyte w okresie od 31 marca 2020r. do 31 grudnia 2020 r. powinny zostać zarejestrowane / przerejestrowane / zgłoszone jako nabyte / zgłoszone jako zbyte w terminie 180 dni. Termin ten liczony jest od dnia zakupu, w przypadku pojazdów nowych i zarejestrowanych na terenie RP, natomiast w przypadku pojazdów sprowadzonych z terenu UE, od dnia sprowadzenia do kraju.

Od 1 stycznia 2021r. brak jest aktu prawnego wydłużającego okres na wyżej wskazane czynności, uznać więc należy, że pojazdy zakupione / zbyte od 1 stycznia 2021 r. powinny zostać zarejestrowane / przerejestrowane / zgłoszone jako nabyte / zgłoszone jako zbyte w terminie 30 dni.

Konsekwencją nieprzerejestrowania pojazdu lub niezgłoszenia jego nabycia/zbycia  w wyżej określonych terminach jest kara administracyjna w wysokości od 200 do 1000 zł. (art. 140mb ustawy prawo o ruchu drogowym).

Wykaz czynności załatwionych za pośrednictwem skrzynki podawczej, tj. bez konieczności osobistej wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu:

– zgłoszenie nabycia / zbycia pojazdu (możliwe zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej)

– wyrejestrowanie pojazdu w związku z demontażem

– wymiana dowodu rejestracyjnego

– wydawanie zaświadczeń

Wszystkie czynności związane z uprawnieniami do kierowania (prawami jazdy) załatwiane są na bieżąco przy okienku (kolejka niezależna od rejestracji bez konieczności pobierania biletów)

(źródło informacji: www.powiatwolowski.pl)