Policja sprawdza jak stosujemy się do obostrzeń

0
861
KPP w Wołowie

Wołowscy policjanci intensyfikują działania na ulicach powiatu. Patrole sprawdzają, czy mieszkańcy stosują się do przepisów związanych z przemieszczaniem się osób w miejscach publicznych oraz nadal weryfikują, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w miejscach zamieszkania. W przypadkach łamania przepisów funkcjonariusze będą stanowczo egzekwować stosowanie się do obwiązujących przepisów.

Na co szczególnie zwracają uwagę? O jakich zapisach powinniśmy pamiętać?
Przypomnijmy, że 1 kwietnia wprowadzono kolejne przepisy wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów, a mianowicie będą sprawdzali sposób:

– przemieszczania się osób z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub pro-wadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115§11 ustawy z dnia 6czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą –także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych;

– przemieszczania się pieszo przez osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do 13 r.ż., osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

– przemieszczania się osoby do ukończenia 18 r.ż. wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej;

– przewożenia osób środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w liczbie większej niż połowa miejsc siedzących;

– przekroczenia dopuszczalnej liczby osób uczestniczących w trakcie sprawowania kultu religijnego;

– zakazu prowadzenia działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;

– obowiązku hospitalizacji/kwarantanny/izolacji;

– zakazu korzystania z publicznych i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców.

Policjanci podkreślają, że  do każdego przypadku będą podchodzić indywidualnie i ze zrozumieniem, jednak nie będzie przyzwolenia na celowe łamanie przepisów. W takich sytuacjach funkcjonariusze będą stanowczo egzekwować stosowanie się do obwiązujących przepisów.