Porady prawne na odległość

0
548
www.pixabay.com

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji (https://darmowapomocprawna.Ms.Gov.Pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-zzagrozeniem-covid-19.Html), Starostwo Powiatowe w Wołowie informuje o zawieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do dnia 22 maja 2020 r. i organizacji udzielania porad przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

W razie potrzeby udzielenia porady za pomocą środków porozumiewania się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl – wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Treść wniosku dostępna jest w BIP Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz na stronie internetowej powiatu. Oświadczenie  i wniosek można złożyć również ustnie podczas rozmowy telefonicznej.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołowie ustalą możliwy termin i formę porady prawnej.  Informacje pod nr tel. 71 380 59 01.

(źródło: Starostwo Powiatowe w Wołowie)