Powiat Wołowski ogłosił konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

0
715
www.pixabay.com

Jak poinformowało Starostwo Powiatowe w Wołowie, na podstawie uchwały nr XLV/254/10 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza konsultacje projektu„Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”

Cel konsultacji: poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Powiatu Wołowskiego.

Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: konsultacje rozpoczynają się z dniem 05.11.2020 r. i trwają do 12.11.2010 r.

Forma konsultacji:

1. Umieszczenie na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego www.powiatwolowski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołowie przedmiotowego projektu.

2. Otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Wołowskiego w dniu 09.11.2020 r., godz. 17.00 w formie online. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłaszanie na adres email: promocja@powiatwolowski.pl do dnia 06.11.2020 r.

Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać pisemnie w terminie do dnia 12.11.2020 r. na adres: Biuro Promocji i Współpracy, Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów lub za pomocą poczty elektronicznej na adres promocja@powiatwolowski.pl.

Za ostateczny termin otrzymania opinii i uwag uznaje się datę wpływu informacji do Starostwa Powiatowego, tj. dzień 12.11.2020 r.

(Źródło i więcej informacji:  www.powiatwolowski.pl)