Zimowe utrzymanie dróg w powiecie wołowskim

1
1732

Zimowe Utrzymanie Dróg (ZUD) to prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg mające na celu zmniejszenie lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie zarządza drogami powiatowymi na terenie Powiatu wołowskiego o łącznej długości dróg 227,652 km, w tym 16,203 km odcinki miejskie (m. Wołów 4,924 km i m. Brzeg Dolny 11,279 km). Długość dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem wynosi 203,032 km.

 

Zadania przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zostały podzielone na rejony:
– teren Wińska – długość dróg 102,765 km
– teren Wołowa – długość dróg 88,988 km
– teren Brzegu Dolnego – długość dróg 11,279 km
oraz
– chodniki i ciągi pieszo-jezdne Wołów i Brzeg Dolny o długości 22,208 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie na mocy Porozumienia z dnia 18.05.2017 r. zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Wołowskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zarządza drogami wojewódzkimi na terenie Powiatu Wołowskiego. Długość dróg wojewódzkich objętych zimowym utrzymaniem wynosi 116,900 km.

Zadania przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich zostały podzielone na rejony:
– teren Wińska – długość dróg 55,945 km
– teren Wołowa – długość dróg 60,955 km
oraz
– chodniki i ciągi pieszo-jezdne o długości 11,118 km

Całość prac związanych z kierowaniem zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i wojewódzkich prowadzona będzie przez pracowników ZDP, pełniących dyżury przy ZUD w siedzibie zarządu.

Prace przy zimowym utrzymaniu dróg będą prowadzone zgodnie ze standardami ZUD, określające zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach oraz odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem i czasu do likwidacji skutków (załącznik do Porozumienia DSDiK na lata 2017 – 2020).

Uwzględniając znaczenie dróg w układzie połączeń regionalnych i obciążenie ruchem kołowym przyjęto następujący podział dróg na standardy zimowego utrzymania:

Drogi powiatowe
III standard – 32,105 km
IV standard – 109,396 km
V standard – 61,531 km
RAZEM 203,032 km

Drogi wojewódzkie
III standard – 49,093 km
IV standard – 67,807 km
RAZEM 116,900 km

ORGANIZACJA DYŻURÓW
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych koncentruje się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, tel./fax 71 389 47 25.

W okresie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg dyżury pełnione będą w siedzibie Zarządu w Wołowie, w godzinach:
– w dni robocze, w godzinach pracy, tj. 700 do 1500 oraz w razie potrzeby w godzinach popołudniowych i nocnych,
– w dni wolne od pracy, w zakresie zależnym od panujących warunków atmosferycznych i stanu przejezdności dróg.

Wykonawcy zobowiązani będą do całodobowych kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie dyżurów ZUD z ramienia zarządzającego.

Punkty kierowania pracami ZUD wyposażone będą w środki łączności przewodowej, mapy operacyjne, komputer z łącznością internetową, wykaz telefonów osób kierujących pracami
przy ZUD oraz telefonów alarmowych, listę nazwisk z telefonami osób pełniących dyżury.

Więcej materiałów: