Piecza zastępcza – wystarczyłyby 4 zawodowe rodziny zastępcze. Rozmowa z przedstawicielami PCPR w Wołowie

0
891

Czy na terenie powiatu wołowskiego nie ma problemów ze znalezieniem rodzin zastępczych? Jeśli są trudności, to z czego wynikają?

Niestety są trudności, szczególnie w pozyskaniu kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Do zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka trafia niewielka część dzieci.  Dla opiekunów zastępczych to czas wyzwania, cierpliwości, wzbudzania w sobie motywacji  i wzmacniania kompetencji wychowawczych. Często trzeba się zmierzyć z problemami wychowawczymi, zdrowotnymi i emocjonalnymi dzieci, ponieważ dzieci te trafiają do rodzin zastępczych z różnymi, bardzo negatywnymi doświadczeniami, były krzywdzone i zaniedbane przez świat dorosłych. Są rozgoryczone, zbuntowane i nieufne, trzeba się z tym zmierzyć.

Do niełatwych zadań należy umożliwienie dzieciom kontaktu z rodzicami biologicznymi mając na uwadze ich destrukcyjny wpływ na dzieci.  Z tych powodów tak trudno znaleźć osoby, które z pełnym przekonaniem będą gotowe do podjęcia tej trudnej funkcji.

Ilu rodzin brakuje obecnie?

Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze następuje nierównomiernie w stosunku do potrzeb. Brak kandydatów to ogólnopolski problem, nie tylko naszego powiatu. Na terenie Powiatu Wołowskiego brakuje rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka. Wystarczyłyby 4 rodziny zawodowe, aby zabezpieczyć nasze potrzeby.

Ile rodzin zastępczych funkcjonuje w poszczególnych gminach?

-W gminie Wołów-21,  Brzeg Dolny – 16, Wińsko – 8

Czy na terenie Gminy Wińsko są chętni do pełnienia pieczy zastępczej?
Obecnie na terenie gminy Wińsko mamy 7 rodzin zastępczych i jedną rodzinę zastępczą zawodową.

Jaki rodzaj pieczy zastępczej przeważa na terenie powiatu wołowskiego: rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe (w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego), czy też rodzinne domy dziecka?

Oficjalna strona PCPR w Wołowie

http://www.pcprwolow.pl/

– Na terenie Powiatu Wołowskiego przeważają rodziny zastępcze spokrewnione (33), mamy też niezawodowe (10) i dwie rodziny zawodowe.

Jakie działania podejmuje PCPR Wołów, aby wspierać pieczę zastępczą?

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  odpowiada za tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, zapewnienie opieki i wsparcia koordynatora w rodzinach zastępczych, organizowanie szkoleń dla rodziców zastępczych i kandydatów na rodziców zastępczych, zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki i wychowania ze strony rodziców biologicznych i najbliższej rodziny miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dla dzieci, których biologiczni rodzice nie mogą sprawować opieki, najlepiej byłoby, gdyby trafiły do rodzin, które funkcjonują w ich środowisku – mieście, gminie czy powiecie. Czy zawsze udaje się znaleźć pieczę zastępczą w najbliższej okolicy?

-Umieszczenie dziecka poza rodziną naturalną stanowi środek ostateczny, stosowany          w większości przypadków gdy dobro dziecka jest zagrożone. Do głównych powodów ograniczenia władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej należą: nawarstwienie bardzo poważnych problemów rodzinnych w tym: choroba alkoholowa rodziców, uzależnienie od środków odurzających, przemoc, niezaradność życiowa, bezradność opiekuńcza i wychowawcza rodziców. Inne, chociaż rzadkie, powody to choroby, śmierć, także długotrwały wyjazd rodziców poza granice kraju.

Poszukiwanie rodziny zastępczej rozpoczyna się od najbliższych członków rodziny, dlatego często dzieci pozostają w swoim środowisku życia.

Na jakie wsparcie mogą liczyć podopieczni domów dziecka i rodzin zastępczych, kiedy kończą 18 lat? Jaka pomoc jest im udzielana?

-Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony państwa. Na ich wniosek udzielana jest pomoc finansowa . Osoba usamodzielniająca się może się ubiegać przyznanie następujących form pomocy: pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,  pomoc pieniężna na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (w tym w mieszkaniu chronionym), pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

W życie wchodzą nowe przepisy, które regulują między innymi liczbę podopiecznych w domach dziecka tak, aby równocześnie mogło w nich przebywać 14 dzieci. Czy Powiecie Wołowskim przystosowano placówki do nowych wymogów?

-Tak, na terenie naszego powiatu funkcjonuje Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Wiosna” w Krzydlinie Małej, który obejmuje 4 placówki, z których każda ma limit przyjęcia do 14 dzieci i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego w Wołowie z takim samym limitem, czyli każda z nich spełnia wymagane standardy dotyczące liczby dzieci i warunków, w których przebywają.

Tu można znaleźć informacje dotyczące pieczy zastępczej

http://www.pcprwolow.pl/piecza-zastepcza

„Rodzicielstwo zastępcze” nie jest dla każdego. Należy spełnić określone warunki, ale przede wszystkim kochać dzieci. Czym Pani zdaniem można zachęcić potencjalnych rodziców zastępczych, do podjęcia się tego zadania?

-Decyzja o przyjęciu dziecka do rodziny jest bardzo trudna i odpowiedzialna, musi więc być przemyślana. Należy omówić plany przyjęcia dziecka ze swoją najbliższą rodziną, szczególnie z własnymi dziećmi. Decyzję należy podjąć wspólnie. Należy się zastanowić, jakie są nasze motywacje przyjęcia dziecka? Czy damy dziecku wystarczająco dużo miłości, opieki, empatii i zrozumienia żeby go nie skrzywdzić, tylko mu pomóc? Wątpliwości są czymś oczywistym. Należy nadmienić, że proces rekrutacji regulują właściwe przepisy.

Rodzinom, które zdecydują się pełnić funkcję opiekunów zastępczych, oferujemy wsparcie poprzez pomoc finansową na bieżące utrzymanie dzieci, świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (ok. 1500zł) , pomoc prawną, pomoc psychologiczną, wsparcie koordynatora pieczy zastępczej, szkolenia i inne formy wsparcia w zależności od potrzeb rodziny i dziecka. Rodzinie zastępczej może również przysługiwać wsparcie finansowe na wyjazdy wakacyjne dla dzieci, pomoc finansowa w sytuacjach trudnych zdarzeń losowych oraz dodatki na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, co miesięczne wsparcie finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego i środki na pokrycie kosztów niezbędnego remontu co 2 lata.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie.

Osobom, które decydują się na prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka przysługuje wynagrodzenie w ramach świadczenia pracy. Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej (nie niższe niż 2 800 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki do 2 dzieci, i nie mniej niż 3 000 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad 3 dzieci). Wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka (nie niższe niż 3 400 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad 4 dzieci, i dodatkowo 200 zł miesięcznie za każde dziecko powyżej 4. Ustawa o pieczy zastępczej dopuszcza również możliwość zatrudniania w rodzinnym domu dziecka osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.