Wczesne ostrzeganie o trudnościach – PARP zaprasza przedsiębiorców!

0
124
ZAPRASZAMY na
SPOTKANIE INFORMACYJNE 7 listopada 2022 r. o godz. 11:00 – Makroregion 4
dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.


Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ . Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.
 

 Dla kogo?  Co otrzymasz?
mikro, mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku, w okresowych trudnościach, który doświadczył:
● diagnoza kondycji przedsiębiorstwa (doradztwo)
● szkolenia
● doradztwo
● mentoring

1. Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
2. Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
3. Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.
Siedziba MŚP – terytorium Polski, Makroregion 4, województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie

Link do spotkania  07.11.2022 godz. 11.00
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania >>