Zatrudnienie z programów Powiatowego Urzędu Pracy

0
198

Osoby bezrobotne mogą znaleźć zatrudnienie w gminie lub innej jednostce samorządowej na kilka miesięcy (tzw. roboty publiczne), finansowane przez Urząd Pracy (nie przez budżet gminy). Bardzo popularne są też staże i tu nie tylko samorząd, ale każdy pracodawca może starać się o miejsca dla stażystów, finansowane przez Urząd Pracy. Liczba miejsc zarówno na robotach publicznych jak i stażach, zależy od ilości środków posiadanych przez PUP.

Co roku gmina występuje  do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie z wnioskiem o organizację robót publicznych.  W 2023 r. przewidziano zatrudnienie dla 15 osób.

9 osób już pracuje, od 13.02.2023 r. , kolejne 6 osób zostanie zatrudnionych od lipca.

Wynagrodzenie jest refundowane z Funduszu Pracy w kwocie 3240,34 zł + 17,10% FUS (składki na ubezpieczenie społeczne) od tej kwoty.

Kto może skorzystać z takiej formy zatrudnienia?

Trzeba posiadać status osoby bezrobotnej, czyli być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy – w tym przypadku w Wołowie. Następnie trzeba uzyskać skierowanie z PUP do podjęcia zatrudnienia w ramach robót publicznych- zależy to od indywidualnego planu działania, ustalonego z doradcą z PUP. Pierwszeństwo w zatrudnieniu w ramach robót publicznych mają dłużnicy alimentacyjni.

Co to są roboty publiczne i jaki jest ich główny cel?

Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac finansowanych lub dofinansowanych ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Jak długo mogą trwać roboty publiczne?

Okres zatrudnienia w ramach robót publicznych może wynosić do 6 lub do 12 miesięcy.

STAŻE

Staż stanowi formę aktywizacji zawodowej osoby bezrobotnej, która umożliwia nabycie umiejętności praktycznych/kompetencji do wykonywania pracy przez realizowanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę (Powiatowy Urząd Pracy)  z pracodawcą, według określonego  programu. Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć opiekuna stażu.

Stażysta otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych czyli 1269,76 PLN.

Obecnie na stażu w jednostkach gminnych i UG Wińsko przebywają 3 osoby w okresie od 13.02.2023 r. do 12.08.2023 r.

Kolejna osoba  jest planowana do przyjęcia na 20.03.2023 r. Są jeszcze miejsca i potrzeby, ale chwilowo PUP nie dysponuje pieniędzmi na tę formę zatrudnienia. Pozostaje mieć nadzieję, że to się zmieni za miesiąc lub dwa.

Tymczasowy charakter zatrudnienia

Programy te mają na celu aktywizację zawodową czyli pozwalają przez kilka miesięcy wykonywać różnorodne prace na rzecz gminy, nauczyć się w praktyce nowych umiejętności i ruszać dalej. Zatrudnienie takie jest możliwe dzięki środkom z PUP, a nie środkom gminy i jej jednostek.