Ruszył nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej tzw. rozszerzenie Tarczy Branżowej

0
748

Nabór wniosków na jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy w ramach rozszerzenia Tarczy Branżowej.

W związku z uchwaleniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID- 19 (Dz.U.2021.152) ogłaszamy nabór wniosków na dotacje dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy

TERMIN NABORU

Od 1 lutego do 31 marca 2021 r. (tj. od dnia wejścia w życie przepisu do dnia wskazanego w ustawie jako data zakończenia naboru).

KWOTA DOTACJI

  • Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Uwaga! Aby złożyć wniosek konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz konta na portalu praca.gov.pl.

WYMAGANE DOKUMENTY

Uwaga!
Umowa dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy / małego przedsiębiorcy jest plikiem pdf połączonym z wnioskiem elektronicznym. Z jej treścią należy zapoznać się przed lub w trakcie wypełniania wniosku.
Umowa wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami jako integralna całość, opatrywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, więc prosimy nie dołączać skanu umowy oraz załączników podpisanych odręcznie.

 

DO KOGO KIEROWANA JEST DOTACJA?

Do mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, (o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców):

  • którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności z niżej wskazanymi kodami oraz
  • których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
  • którzy nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o dotację,

WAŻNE

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał pożyczkę 5,0 tys. zł oraz dotację 5,0 tys. zł na podstawie tzw. Tarczy Branżowej. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

NUMERY PKD UPRAWNIAJĄCE DO WYPŁATY DOTACJI

L.p. Kod PKD Nazwa kodu
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystycznych
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Oceny PKD dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020r. To oznacza, że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmuje dzień 30 listopada 2020r.) nie będą uwzględniane.

(źródło i więcej informacji: www. wolow.praca.gov.pl)