Nabór wniosków na pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców, samozatrudnionych i organizacji pozarządowej

0
672
www.pixabay.com

W związku z przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawą z dnia 19.06.2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzienie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020.1086) ogłaszamy nabór wniosków na pożyczki dla:

  1. Mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych (art. 15zzd)
  2. Organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15zzda)

TERMIN NABORU

Od 2 kwietnia 2020 roku dla mikroprzedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych – do odwołania.

Od 25 czerwca 2020 roku dla organizacji pozarządowych – do odwołania.

Do składania wniosków zapraszamy pracodawców oraz organizacje, których miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie.

WYMAGANE DOKUMENTY

Niskooprecentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd)
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

Nazwę przedsiębiorcy należy wpisać zgodnie z wpisem do CEiDG!

Miejsce i sposób składania wniosków:

BARDZO WAŻNE! 
W przypadku składania wniosku w sposób elektroniczny z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, prosimy nie dołączać skanu umowy oraz załączników podpisanych odręcznie. Wyjątkiem jest kopia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

(źródło: https://wolow.praca.gov.pl)