Trwa nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0 tzw. Branżowej

0
787
www.gov.pl

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020.2255) ogłaszamy nabór wniosków na dotacje dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy (zgodnie z art. 15zze4 ustawy).

TERMIN NABORU
Od 19 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. (tj. od dnia wejścia w życie przepisu do dnia wskazanego u ustawie jako data zakończenia naboru)

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Uwaga! Aby złożyć wniosek konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz konta na portalu praca.gov.pl.

WYMAGANE DOKUMENTY

Uwaga! Prosimy nie dołączać skanu umowy oraz załączników podpisanych odręcznie.

KWOTA DOTACJI

 • Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł,
 • Dotacja udzielana jest jednorazowo

DO KOGO KIEROWANA JEST DOTACJA?

Do mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, (o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców):

 • którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności z niżej wskazanymi kodami oraz
 • których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;
 • którzy nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.

NUMERY PKD UPRAWNIAJĄCE DO WYPŁATY DOTACJI

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiska
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy, pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13 Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A Nauka języków obcych
 • 85.59. B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.10.Z Działalność szpitali (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej)
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej  niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

WAŻNE INFORMACJE

 • Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
 • Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości, jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji (art. 15zze4  ust. 8 ustawy).
 • Starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji, w zakresie:
  • wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
  • właściwego dokumentowania dotacji.

Kontrolowany mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca jest obowiązany udostępnić wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli (art. 15zze4  ust. 16 i 17 ustawy).

 • Przychód z tytułu udzielonej dotacji, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15zze4  ust. 15 ustawy).
 • Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego (art. 15zze4  ust. 19 ustawy).

POMOC PUBLICZNA

Wartość dotacji stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.).
Do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca dołącza wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków”.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPÓŁEK CYWILNYCH

Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.04.2020r. znak: DRP-II.0211.5.34.2020.KDB stanowią: „Zgodnie z art. 4 ust. ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”. Tak więc każdy wspólnik spółki cywilnej jest „osobnym” przedsiębiorcą. Dlatego to nie spółka powinna składać wniosek, ale poszczególni wspólnicy.

(źródło: www.wolow.praca.gov.pl)