Musisz coś załatwić w starostwie Powiatowym w Wołowie? Sprawdziliśmy jak działa Urząd

0
2202
Facebook Starostwa Powiatowego w Wołowie

W związku z zagrożeniem epidemicznym, Starostwo Powiatowe w Wołowie zmienia system pracy.
Zarządzeniem Starosty Wołowskiego nr 11/2020 z dnia 13 marca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Wołowie w dniach 16-20 marca 2020 r. zawieszono osobistą obsługę interesantów. Wszelkie sprawy załatwiane będą wyłącznie telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy e-puap oraz faxu.

Sprawdziliśmy, jak działają poszczególne wydziały.

Zawieszenie udzielania osobistych porad prawnych

Zdecydowano o zawieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do dnia 31 marca 2020 r. i organizacji udzielania porad przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. W razie potrzeby udzielenia porady za pomocą środków porozumiewania się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl – wniosek (znajduje się na stronie Starostwa) o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołowie ustalą możliwy termin i formę porady prawnej.

Wydział  Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Informacja Wydziału w zakresie:
– sposobu załatwiania spraw wynikających z działalności Wydziału, zgodnie z obowiązującymi ustawami i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
– dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy;
– etapu załatwiania spraw aktualnie rozpatrywanych w Wydziale
Odbywać się będzie drogą telefoniczną i mailową:
– numery telefonów znajdują się  na stronie www.bip.powiatwolowski.pl
– adres e-mail architektura@powiatwolowski.pl
– udostępnianie akt postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale  Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu w Starostwie po uprzednim umówieniu się telefonicznie.
Sprawy realizowane przez Wydział w szczególności:
– pozwoleń na budowę,
– decyzji zatwierdzającej projekt budowlany,
– przeniesienia pozwolenia na budowę ,
– uchylanie pozwolenia na budowę,
– zmiana pozwolenia na budowę ,
– pozwolenie na rozbiórkę,
– wnoszenie sprzeciwu odnośnie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
– wnoszenie sprzeciwu odnośnie zmiany sposobu użytkowania,
– rozstrzygających o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości
– zgłoszenia wykonywania robót nie objętych obowiązkiem uzyskaniem pozwolenia na budowę,
– zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania robót objętych wydanym uprzednio pozwoleniem na budowę lub rozbiórkę,
– zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku,
– występowanie w przypadkach szczególnie uzasadnionych do właściwego ministra w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
– wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych,
– wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej domów jednorodzinnych przy ubieganiu się o dodatki mieszkaniowe,
Realizowane będą bez kontaktu osobistego. Wnioski, pisma, odwołania oraz inną korespondencję składać należy drogą pocztową lub przez e-PUAP.
Wszystkie wzory druków dostępne są na stronie www.bip.powiatwolowski.pl, w zakładce załatwianie spraw.

Wydział Geodezji i Kartografii

Bezpośrednia obsługa klientów w wydziale Geodezji i Kartografii zostaje wstrzymana. Wszystkie sprawy związane z wydawaniem wypisów z rejestru gruntów, wyrysów, kopii map zasadniczej i ewidencyjnej, materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, RCiWN, materiały do zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych będą załatwiane drogą elektroniczną (e-puap, e-mail, geoportal WebEwid) oraz drogą pocztową. (Wszystkie wnioski dostępne są na stronie internetowej starostwa).

Porady, wyjaśnienia, informacje w prowadzonych sprawach udzielane są telefonicznie pod numerami:
71 380 59 48 – obsługa klienta
71 380 59 43 – obsługa geodetów
71 380 59 42 – kontrola operatów technicznych
71 380 59 47 – ewidencja gruntów i budynków
71 380 59 83 – koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
71 380 59 40 – kierownik wydziału Geodezji i Kartografii

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg

Bezpośrednia obsługa klientów w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych I Dróg zostaje wstrzymana.
Wszystkie sprawy związane z:
1)      wydawaniem decyzji administracyjnych na:
a)      lokalizację urządzeń obcych (instalacji),
b)      lokalizację zjazdów,
c)       zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia obcego,
d)      zajęcie pasa drogowego w celu wykonania zjazdów,
e)      zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy,
f)       zajęcie pasa drogowego pod wydzielone miejsca parkingowe, stoiska handlowe,
2)      opiniowaniem projektów organizacji ruchu przy wykonywaniu robót w pasie drogowym,
3)      wydawaniem zezwoleń na korzystanie z przystanków na drogach powiatowych,
4)      wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych w powiecie wołowskim,
5)      wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi,
6)      prowadzeniem spraw w zakresie odszkodowań w związku ze szkodami powstałymi na drogach powiatowych,
będą załatwiane drogą elektroniczną (e-puap, e-mail), drogą pocztową oraz telefonicznie.

Porady, wyjaśnienia i informacje w prowadzonych sprawach udzielane są telefonicznie pod numerami:
71 380 59 36 – Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg
71 389 47 25 – Referat Utrzymanie Dróg (bieżące reagowanie w terenie na wnioski mieszkańców i zdarzenia losowe)
Wnioski do pobrania dostępne są na stronie www.bip.powiatwolowski.pl, w zakładce załatwianie spraw.

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Sprawy, które dotychczas załatwiane były „od ręki” w urzędzie, tj. rejestracja łodzi oraz wydawanie zaświadczeń o tym, czy działki objęte są inwentaryzacją stanu lasu lub uproszczonym planem urządzenia lasu czy rejestracja zwierząt egzotycznych dokonywane będą na wniosek. Należy go przesłać pocztą, drogą elektroniczną podpisując podpisem elektronicznym lub składając przez platformę epuap.

Wnioski znajdują się na stronie BIP Urzędu, mogą być na wniosek przesłane drogą elektroniczną. Adres email Wydziału srodowisko@powiatwolowski.pl
Udostępnianie akt postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbywać się będzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 71 380 59 33.
Inne sprawy prowadzone w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbywać się będą tak jak dotychczas, po złożeniu stosownego wniosku przez Wnioskodawcę.
Wszelkie informacje udzielane są przez Kierownika Wydziału pod numerem 71 380 59 33.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Bezpośrednia obsługa klientów w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami zostaje wstrzymana.
Wnioski oraz inne pisma w sprawach załatwianych przez Wydział mogą być składane w szczególności pisemnie, jak dotychczas drogą pocztową (poza możliwością osobistego złożenia ich w siedzibie Starostwa), lub elektronicznie z zachowaniem wymogów określonych w art. 63 § 3a Kodeksu postepowania administracyjnego.
Wnioski w sprawach prowadzonych przez Wydział dostępne są na stronie internetowej: http://bip.powiatwolowski.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?keyword=&case=&category_id=-1&unit_id=3

Informacje w sprawach można uzyskać telefonicznie pod numerem 71-380-59-45 oraz mailowo pod adresem: nieruchomosci@powiatwolowski.pl.

Wydział komunikacji i transportu

Wszystkie sprawy realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu będą możliwe do załatwienia od dnia 16 marca 2020r. wyłącznie za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich, w przesyłkach przekazywanych na adres Starostwa Powiatowego w Wołowie (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów).
Wszelkie formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.powiatwolowski.pl zakładka „formularze do pobrania”, jak również będą przesyłane drogą mailową po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
W składanych wnioskach prosimy o wpisanie numeru telefonu lub adresu
e-mail, co pozwoli na przyspieszenie procedur w przypadku wątpliwości lub konieczności uzupełnienia wniosku.

Informacja telefoniczna dostępna jest pod nr tel.:
71 380 5929 / 380 5928rejestracja pojazdów
71 380 5930 – uprawnienia do kierowania
71 380 5928 – transport, organizacja ruchu

Ponadto zachęcamy do kontaktu e-mail: komunikacja@powiatwolowski.pl oraz korzystania z platformy ePUAP.

Mając na uwadze, że zdrowie i życie naszych Klientów oraz pracowników stanowi wartość nadrzędną informujemy, że stosując wykładnię art. 189a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, niewywiązanie się z obowiązku rejestracji pojazdu w terminie 30 dni będzie traktowane jako zaistnienie siły wyższej, a w związku z tym organ nie będzie nakładał w chwili obecnej kar administracyjnych za niewywiązanie się z obowiązku rejestracji pojazdu.