Raport o stanie Gminy Wińsko za 2018 rok

1
1379

Opublikowano raport o stanie Gminy Wińsko za 2018 rok. Na 61 stronach można zapoznać się z ważnymi i ciekawymi informacjami. Stopień realizacji zadań zapisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji uznaje się za dobry (4 w skali od 1 do 5).

Przedstawiono Strategię integracji i rozwiązywania problemów społecznych -„Z subiektywnej oceny poziomu osiągnięcia założonych w obu Strategiach celów strategicznych, wynika, że są one realizowane w stopniu zadowalającym lub dobrym…” – czytamy w dokumencie.

Działalność inwestycyjna

W roku 2018 zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 7 414 118,78 zł., w tym 4 589 338,87 zł stanowi wartość projektów zrealizowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz 988 593,88 zł stanowi wartość projektów zrealizowanych ze środków administracji rządowej.

W roku sprawozdawczym w Gminie Wińsko funkcjonowało 23 organizacji pozarządowych, w tym 2 fundacje, 15 stowarzyszeń, 5 klubów sportowych, 1 koło gospodyń wiejskich.

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami komunalnymi

Na dzień 1 stycznia 2018 roku na jednego mieszkańca gminy przypadało 19 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 165 kg zmieszanych. Pod koniec 2018 roku dane te przedstawiały się następująco: selektywnie zebranych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca przypadało 35kg , a zmieszanych 145 kg. Zmiany proporcji wynikają ze zwiększonej świadomości mieszkańców, wpisywania się we współczesne trendy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej.

Gmina Wińsko od dzisiaj w aplikacji

W celu poprawienia warunków środowiska, w którym żyją mieszkańcy gmina podjęła odpowiednie kroki. Zwiększono dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków z 1500,00 złotych do 2000,00 złotych oraz udzielono 17 gospodarstwom dofinansowania do ekologicznego systemu grzewczego.

Cały Raport można odnaleźć pod linkiem TUTAJ.

źródło: https://naszesprawypowiatwolowski.com